topimg2.jpg

Forretningsbetingelser

Oplysninger og Vilkår: 

(Databehandling – Hvidvaskningslov – Kommunikation – Samtykke- Klageadgang)

Af 1-1-2018

Advokatfirma Hans Haages ApS
”Miljøret i Øjenhøjde Advokatfirma ApS”
Cvr. nr. 32 29 81 09

 • Anvendelse:
  • Nærværende forretningsbetingelser fremsendes eller udleveres til klienten ved indledningen af enhver ny sag, og de samme oplysninger kan tillige findes på virksomhedens hjemmeside under de forskellige emner se www.miljøretiøjenhøjde.dk
 • Selskabsform, beskikkelse og Advokatsamfund:
  • Virksomheden, der er organiseret som Advokatanpartsselskab, hvis indehaver er Advokat Hans Haages, der har møderet for Højesteret, og som er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og medlem af Advokatsamfundet.
 • Navne:
  • Virksomheden drives tillige under binavnene:
   • Miljøret i Øjenhøjde Advokatfirma ApS”
   • Advokatfirma Hans Haages ApS Gældssanering i Øjenhøjde
 • Adresse og kontaktoplysninger:
 • Forretningstid:
  • Træffes efter aftale – ring 22 86 05 00 eller send mail til advokat@hans-haages.dk.
 • Vedrørende ydelsen:
  • Advokaten vil sigte mod at finde en løsning på klientens sag for de lavest mulige omkostninger under hensyn til klientens ønsker og instrukser, men klienten skal være opmærksom på følgende:
   • En advokat har pligt til på passende tidspunkter at foreslå klienten at overveje at indgå forlig eller henvise sagen til retsmægling, mediation eller lignende.
   • En advokat må ikke ved udførelse af en sag gå videre, end berettigede hensyn til varetagelse af klientens interesser tilsiger.
   • En advokat ikke må foretage unødige retsskridt eller søge klientens interesser fremmet på utilbørlig måde.
 • Vedrørende ordrebekræftelse og pris:
  • Hvis klienten er forbruger, vil der altid og uopfordret blive givet forudgående skriftlig oplysning om de vigtigste elementer i den forventede bistand og om prisen, i form af et prisoverslag (jfr. dog nedenfor). Hvis klienten ønsker det, og hvis det er muligt, vil der blive givet et ”fastpristilbud”. Priser til forbrugere vil blive opgivet incl. moms.
  • Hvis klienten ikke er forbruger, d.v.s. hvis klienten handler inden for sit erhverv, vil der altid og uopfordret blive givet forudgående skriftlig oplysning om de vigtigste elementer i den forventede bistand (medmindre dette allerede fremgår af sammenhængen) og (på anmodning) om prisen i form af et prisoverslag (jfr. dog nedenfor).
   • Hvis det ikke er muligt på forhånd at beregne prisen, og hvis det heller ikke er muligt at give et prisoverslag, vil der blive givet skriftlig orientering, om den måde hvorpå prisen vil blive beregnet f. eks. efter medgået tid eller efter de generelle principper.
   • De generelle principper for fastsættelse af prisen er, at denne fastættes under hensyntagen til sagens værdi eller betydning for klienten, arbejdets omfang og vanskelighed, sagens udfald, den anvendte tid, herunder om arbejdet har måttet ydes uden for normal arbejdstid, eller om der har været tale om en hastesag. Desuden lægges der vægt på det med sagen forbundne ansvar og sociale hensyn kan indgå.
  • Der vil desuden blive oplyst om de forventede udlæg herunder afgifter til det offentlige. Hvis beløbet ikke kendes, så vil det blive oplyst hvorledes dette beregnes.
  • Hvis det på et tidspunkt må forudses, at den endelige pris vil komme til at overstige et afgivet prisoverslag, vil klienten straks blive orienteret.
  • Prisberegningen er undergivet Advokatsamfundets retningslinjer, og i tilfælde af en klage over en faktura, kan klienten – såfremt virksomheden fastholder sin prisberegning - vælge at klage til Advokatnævnet (se nedenfor).
 • Særligt vedrørende fri proces & retshjælpsforsikringer:
  • Hvis der er mulighed for offentlig eller forsikringsdækket retshjælp, vil dette blive oplyst overfor klienten.
  • Hvis honoraret skal udredes foreløbigt eller endeligt af det offentlige eller af et forsikringsselskab, vil klienten blive orienteret om principperne for fastsættelse af honoraret og om de mulige konsekvenser for klienten.
  • Bemærk at forsikringsbetingelserne i retshjælpsforsikringer indeholder bestemmelser om selvrisiko og maksimumsdækning. Satser/grænser vil fremgå af de enkelte selskabers forsikringsbetingelser. Retshjælpsforsikringen dækker dog (sædvanligvis) 90 % af de samlede omkostninger men kun op til dækningsmaksimum.
  • Bemærk særligt vedrørende dækningsmaksimum:
   • Beløb, som ligger ud over dækningsmaksimum, skal betales af forsikringstageren selv, og man skal i den forbindelse være opmærksom på, at den, som taber sagen, ofte har mulighed for at indbringe sagen for en højere retsinstans. De samlede omkostninger kan derfor blive større, end hvad der umiddelbart er udsigt til i forbindelse med planlægning af sagen i første instans, og det er de samlede omkostninger i begge instanser, som man skal vurdere, når man overvejer om dækningsmaksimum er tilstrækkeligt.
 • Ansvarsforsikring og garanti:
  • Der er for såvel Advokatanpartsselskabet som for dets indehaver tegnet ansvarsforsikring og stillet garanti efter de for advokatsamfundet fastsatte regler. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed uanset hvor den udøves. Forsikring med lovpligtig dækning er tegnet i HDI Gerling, Indiakaj 6, 2100 Kbh. Ø, police nr. VAS 1301935
 • Samleklientkonto:
  • Virksomheden har samleklientkonto i Nordea. Indestående er dækket af indskydergarantiordning op til 100.000 euro
 • Kommunikation:
  • Der kan kommunikeres ved alm. post eller ved alm. (ikke sikker) mail.
   • Vedrørende brug af almindelig (IKKE sikker) mail til fremsendelse af personfølsomme oplysninger:
    • Klienten kan vælge at fremsende kommunikation til advokaten pr. alm. (ikke sikker) mail.
    • Advokaten kan ikke fremsende kommunikation til klienten eller andre involverede pr. alm. (ikke sikker) mail, medmindre der foreligger samtykke fra klienten.
  • Samtykke:
   • Klienten anses ved – uden indsigelse – at have modtaget nærværende generelle vilkår at have givet samtykke til, at al kommunikationen fra advokaten til ham eller til trediemand herunder også vedrørende personfølsomme oplysninger kan ske ved alm. (ikke sikker) mail. Klienten vil i den forbindelse – ved henvisning til nærværende - blive vejledt om, at kommunikation ved alm. mail indebærer en risiko for, at oplysninger utilsigtet kan komme trediemand i hænde.
   • Et samtykke kan til enhver tid tilbagekaldes for fremtidig korrespondance.
   • Såfremt klienten ikke ønsker, at der skal kommunikeres personfølsomme oplysninger ved alm. mail, vil al kommunikation vedr. sådanne oplysninger fra advokaten til klienten og andre involverede ske ved alm. post.
 • Databehandling:
  • Indsamling, opbevaring og behandling af persondata sker i klientsager på grundlag af aftalen med klienten om løsning af den stillede opgave.
  • Indsamling, opbevaring og behandling af persondata sker i medhjælpersager på grundlag af lovmæssige bemyndigelser.
  • Der indsamles, opbevares og behandles kun de oplysninger og/eller dokumenter, som klienten selv udleverer til advokaten, eller som advokaten indsamler eller modtager fra anden side, og som er nødvendige for behandling af sagen og for kommunikation med klienter, ansøgere, andre parter og myndigheder i relation til løsning af den stillede opgave.
  • I sager, hvor der foreligger klientforhold indsamles, opbevares og behandles –udover klientens og andre parters fulde navne og adresser, telefonnumre og mail adresser – således bl.a. oplysninger og dokumenter, som klienten eller andre parter - herunder også myndigheder - fremsender eller udleverer, samt oplysninger fra offentligt tilgængelige registre herunder særligt oplysninger fra domstole, cvr register, oplysninger fra tingbog, oplysninger fra ejendomsregistre, statslige myndigheder, kommuner og regioner.
  • Klienten modtager kopi af alle dokumenter og oplysninger, som advokaten på egen hånd indsamler, eller som modtages fra anden side.
  • Indsamlede oplysninger opbevares kun så længe, det er nødvendigt af hensyn til evt. dokumentation af den udførte opgave og berettiget varetagelse af advokatens egne interesser - se i øvrigt afsnit om arkivering og sletning, samt afsnit om hvidvaskningsloven.
  • Cpr. numre, der er udleveret af klienten, eller som fremgår af de af klienten udleverede dokumenter, kan opbevares og behandles, men må ikke udleveres til trediemand uden klientens udtrykkelige samtykke, medmindre det klart fremgår af sagens sammenhæng, at cpr. nr. er udleveret til advokaten med henblik på extern brug f. eks. ved ansøgninger eller forespørgsler til myndigheder og/eller pengeinstitutter.
  • Indsigt:
   • Klienten kan til enhver tid forlange en udskrift af samtlige oplysninger, som vedrører ham/hende.
  • Sletning:
   • Klienten kan forlange de behandlede data slettet se dog afsnit om arkivering og sletning samt afsnittet om hvidvaskningsloven.
  • Databehandling og databehandleraftale:
   • Opbevaring indsamling og behandling sker som udgangspunkt elektronisk, men under sagens behandling kan hele eller dele af sagen opbevares og behandles i papirform.
   • De elektroniske data behandles og opbevares på en platform, der serviceres af hostingfirma Athena Hosting - https://athena.dk/.
 • Arkivering, opbevaring og sletning:
  • I forbindelse med den enkelte sags afslutning makuleres alt - i papirform foreliggende - materiale medmindre klienten i forbindelse med betaling af faktura udtrykkeligt anmoder om at få dette udleveret.
  • Herefter arkiveres sagen elektronisk i datoorden.
  • Sagsakter opbevares elektronisk i tre år regnet fra arkiveringsdato.
  • Ved udløbet af det tredje kalenderår efter sagens arkivering slettes sagen medmindre berettiget varetagelse af advokatens interesser er til hinder herfor.
  • Der slettes alle oplysninger bortset fra evt. kopi af dokumentation indhentet i forbindelse med kundekendskabs procedure (de herom nedenfor)
  • Vedrørende sletning af personoplysninger på anmodning fra klienten eller andre involverede:
   • Sådanne oplysninger skal slettes hvis klienten eller en part (for så vidt angår oplysninger om vedkommende) anmoder herom, medmindre reglerne om hvidvaskning eller berettiget varetagelse af advokatens interesser er til hinder herfor.
 • Vedrørende hvidvaskningsloven:
  • Virksomheden er omfattet af reglerne om hvidvaskning, og derfor påhviler det klienten– på anmodning – at udlevere dokumentation for identitet samt at efterkomme eventuel yderligere anmodning om dokumentation i henhold til disse regler. De modtagne oplysninger vil blive behandlet efter lovgivningens krav herunder, at oplysninger og dokumentation vil blive opbevaret i 5 år efter klientforholdets ophør, hvorefter det modtagne slettes, medmindre reglerne om hvidvaskning i øvrigt er til hinder herfor.
  • Følgende oplysninger indhentet i medfør af lovens bestemmelser opbevares i fem år fra klientforholdets ophør:
   • Oplysninger indhentet i forbindelse med opfyldelse af kravene om kunde-kendskabsprocedurer i lovens kap. 3, herunder identitets- og kontroloplysninger samt kopi af foreviste legitimationsdokumenter
   • Dokumentation for og registreringer af transaktioner, der gennemføres
   • Dokumenter og registreringer vedrørende undersøgelser gennemført i henhold til § 25, stk. 1 og 2.
  • Klienten skal være opmærksom på at advokaten efter reglerne i hvidvaskningsloven § 26 har pligt til at underrette Statsadvokaten for særlig økonomisk og international kriminalitet, hvis der opstår mistanke om eller rimelig grund til at formode, at en transaktion, midler eller en aktivitet har eller har haft tilknytning til hvidvask eller finansiering af terrorisme. Dette gælder dog ikke oplysninger som advokaten modtager i forbindelse med at advokaten fastslår klientens retsstilling eller forsvarer eller repræsenterer denne under eller i forbindelse med en retssag, herunder rådgiver om at indlede eller undgå et sagsanlæg.
 • Tilsyns- og klagesystem:
  • Vedr. databehandling:
   • Evt. klager vedrørende databehandling kan indgives til Datatilsynet, Borgergade 28 5., 1300 Kbh. K – dt@datatilsynet.dk. Klage kan f. eks. begrundes med uberettiget videregivelse af oplysninger eller manglende efterkommelse af begæring om indsigt.
  • Vedrørende Advokatsamfundet:
   • Både virksomheden og dens indehaver er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126, samt af de advokatetiske regler.
   • De regler, der gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside: http://www.advokatsamfundet.dk/ og det drejer sig særligt om:
    • Klientkontovedtægten  og De advokatetiske regler:
    • Der kan klages over advokatens adfærd og/eller prisberegning.
   • Kontakt Advokatnævnets Sekretariat, Kronprinsessegade 28, 1306 Kbh. K, tlf. 33 969798, mail klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk
   • Bemærk særligt, at klagefristen er 1 år fra klienten har fået kendskab til det, som der klages over.

Odense 2-1-2018

Hans Haages  adv. (H)

 

Aktuelle artikler

Hjælp! - Min nabo bygger

Hvad nu?!

 Konflikter mellem naboer kan være særligt belastende netop fordi man er naboer og dermed ofte løber ind i hinanden. Godt naboskab er derfor en værdifuld ting

Læs mere

Retshjælp

"Plan- og Miljøretlig Skadestue"

For hvem:

og

Hvordan:

 

Læs mere

1. Dine cookie settings
Funktionelle cookies, marketing og tracking
Cookies der giver os mulighed for at analysere webstedets anvendelse, så vi kan måle og forbedre ydelsen, og cookies der bruges af reklameselskaber eller annoncerende selskaber til at slå annoncer op, som er relevante for dine interesser.
 Alle

Nødvendige cookies
Cookies der er nødvendige for sidens funktionalitet.
 Nødvendige


2. Dette website anvender cookies

En cookie er en lille tekst-fil, som vi gemmer på din computer for at kunne holde styr på, hvad der sker under dit besøg og for at kunne genkende computeren.
En cookie indeholder kun tekst, er ikke et program og indeholder ikke virus.

3. Formål med cookies på vores website:
Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere. Cookies hjælper os desuden med at få overblik over dit besøg på hjemmesiden, så vi løbende kan optimere og målrette hjemmesiden til dine behov og interesser. Cookies husker f.eks., hvad du har lagt i en eventuel indkøbskurv, om du tidligere har besøgt siden, om du er logget ind og hvilket sprog og valuta, du gerne vil have vist på hjemmesiden. Vi bruger også cookies til at målrette vores annoncer over for dig på andre hjemmesider. Helt overordnet anvendes cookies således som del af vores service til at vise indhold, der er så relevant som muligt for dig.

4. Sådan sletter eller blokerer du for cookies i din browser
minecookies.org/cookiehandtering


5. Liste over brugte cookies:
NavnFormålUdbyderUdløber
SL_CA/B TestningSmartlook2 år

Vi bruger cookies til at tilpasse vores indhold og annoncer, til at vise dig funktioner til sociale medier og til at analysere vores trafik.
Vi deler også oplysninger om din brug af vores website med vores partnere inden for sociale medier, annonceringspartnere og analysepartnere. Få flere oplysninger

OK Læs mere