topimg2.jpg

Er byggetilladelsen lovlig

- byggeregler set med juridiske briller

Hans Haages | Juni 2017

# Artikel om byggeregler, BR18 og byggetilladelse


Hovedformålet med byggereglerne er at sikre, at bygninger udføres og indrettes på en sådan måde, at de frembyder tilfredsstillende sikkerhed i forhold til brand, sikkerhed og sundhed, og at bebyggelsen og de ubebyggede arealer får en tilfredsstillende kvalitet i forhold til brugen.

Disse meget tekniske byggeregler er naturligvis væsentlige for enhver ingeniør, arkitekt eller bygningskonstruktør, men reglerne kan og skal også ses på en juridisk baggrund, for én ting er hvordan man rent teknisk skal udføre et byggeri, noget andet er om man har byggeret og/eller hvor, hvornår og for hvem reglerne gælder, og det er ikke altid umiddelbart indlysende.

Jeg vil derfor i denne artikel fremhæve nogle af de aspekter, som kan være væsentlige, hvis man skal ud i en vurdering af om en byggetilladelse (eller et afslag på byggetilladelse) er, eller ikke er, lovlig.

Gældende byggeregler

De gældende regler om byggeri (byggeregler) er først og fremmest:

  • Byggeloven
  • Bygningsreglement 2018 også kaldet BR18

Tekniske regler

De fleste §§ er, som sagt, af meget teknisk karakter herunder særligt i BR18 som omhandler en lang række krav fx. krav om maksimalt energiforbrug, handicaptilgængelighed, brandsikkerhed, indeklima, byggeriets størrelse og afstand til skel. 

Byggeret

Det første man skal gøre sig klart – når man ser på byggeloven med de juridiske briller - er at byggeloven (og dermed også BR18) ikke i sig selv er en forudsætning for byggeret – altså for retten til overhovedet at opføre en bygning. Har man en ejendom, der ligger i byzone, så har man ret til at bygge, og dermed har man også ret til at få en byggetilladelse (hvis en sådan er nødvendig jf. nedenfor) – dog naturligvis under forudsætning af at byggeriet opfylder visse tekniske krav. Se særligt BR18 kap. 8. Reglerne om selve retten til at bygge reguleres dog hovedsagelig i planloven.
Se artiklen 'Planloven kort fortalt'.

Byggelov eller Bygningsreglement?

Byggeloven indeholder de generelle regler og bemyndigelser til kommunerne, mens bygningsreglementet BR18 hovedsageligt indeholder mere detaljerede bestemmelser af teknisk karakter. Jeg vil ikke komme ind på de meget tekniske regler i BR18, men kontakt mig gerne hvis du har spørgsmål indenfor de tekniske regler.

Om Byggeloven

Byggeloven omfatter ikke alene byggerier i traditionel forstand men også f.eks. ændret benyttelse og transportable konstruktioner jf. § 2 hvor der bl.a. står:
a) opførelse af ny bebyggelse og tilbygning til bebyggelse,
b) ombygning af og andre forandringer i bebyggelse, som er væsentlige i forhold til bestemmelser i loven eller de i medfør af loven udfærdigede bestemmelser,
c) ændringer i benyttelse af bebyggelse, som er væsentlige i forhold til bestemmelser i loven eller de i medfør af loven udfærdigede bestemmelser,
d) nedrivning af bebyggelse,
e) vedligeholdelsesbyggearbejder, ombygninger og andre forandringer i bestående bebyggelse, som har betydning for energiforbruget i bygningen.
Stk. 2. Ved bebyggelse forstås bygninger og mure samt andre faste konstruktioner og anlæg, når lovens anvendelse på de pågældende konstruktioner m.v. er begrundet i de hensyn, som loven tilsigter at varetage.
Stk. 3. Loven finder anvendelse på transportable konstruktioner, som agtes gjort til genstand for bygningsmæssig udnyttelse, der ikke er af rent forbigående art. Dette gælder dog ikke transportable konstruktioner, der er tilladt opstillet i medfør af lov om sommerhuse og campering m.v.

Vedr. byggetilladelser

Udgangspunktet er at ethvert byggeri kræver byggetilladelse jf. § 16, men der er dog rigtig mange undtagelser særligt i forhold til visse arbejder samt småhuse og et- og to familiehuse – se BR.18 kap. 1 § 5, hvor der nævnes en lang række byggerier som naturligvis skal opfylde de tekniske krav men som ikke kræver byggetilladelse. Det gælder bl.a. følgende:

1) Opførelse af og tilbygninger til garager og carporte, der ikke er integrerede i den primære bebyggelse, samt udhuse, hønsehuse, drivhuse, overdækkede terrasser og lignende, når bygningerne tilsammen har et areal på højst 50 m².

2) Ombygninger af garager, carporte, udhuse, hønsehuse, drivhuse, overdækkede terrasser og lignende.

3) Ombygninger og forandringer af enfamiliehuse, dobbelthuse, rækkehuse og sommerhuse. Ombygningen eller forandringen må ikke medføre en væsentlig anvendelsesændring eller en udvidelse af etagearealet. En udvendig efterisolering på maksimalt 25 cm betragtes ikke som en udvidelse af etagearealet.

4) Ombygninger og andre forandringer i andet eksisterende byggeri, som ikke ændrer eller påvirker de bærende konstruktioner, forudsætningerne for bygningens brandstrategi samt bygningens fælles installationer. Ombygningen eller forandringen må ikke medføre en væsentlig anvendelsesændring eller en udvidelse af etagearealet. For etagebyggeri er det alene ombygninger og forandringer inden for den enkelte enhed, der er omfattet af bestemmelsen.

5) Udendørs svømmebassiner og havepejse i tilknytning til enfamiliehuse, tofamiliehuse, dobbelthuse og sommerhuse.

6) Transportable konstruktioner, der opsættes og anvendes til brug for udførelsen af et byggearbejde, hvortil der er meddelt byggetilladelse, samt transportable konstruktioner, der opsættes i forbindelse med et byggearbejde til andre formål end selve udførelsen, herunder konstruktioner, hvori der udføres tegnestuearbejde, kontorarbejde eller lignende arbejde inden for den almindelige arbejdstid, der ikke er egentligt byggearbejde.

Udnyttelsesfrist

En byggetilladelse skal udnyttes indenfor ét år, og spørgsmålet er derfor somme tider hvornår man kan sige, at en bygherre har udnyttet en byggetilladelse.

Klage

Man kan klage over kommunens afgørelse, men man skal være opmærksom på, at fristen er 4 uger fra det tidpunkt, hvor man vidste eller burde vide, at der var noget at klage over. Jf. § 24.

Retssager

Hvis man vil anlægge retssag om en afgørelse eller om erstatning på grund af en afgørelse, så skal en sådan sag anlægges inden 6 mdr. jf. § 25.

Prioritetsvirkning

Betingelser der er knyttet til en tilladelse er bindende for alle andre rettighedshavere i ejendommen jf. § 27.

Bygningers udseende

Kommune kan ”censurere” bygningers udseende jf. § 6d stk. 1 hvor der står:
Kommunalbestyrelsen kan gøre en tilladelse efter byggeloven afhængig af, at bebyggelsen får en sådan ydre udformning, at der i forbindelse med dens omgivelser opnås en god helhedsvirkning.

Forbud mod skiltning og lysinstallationer

Kommunen kan forbyde Skiltning og lysinstallationer: hvis de er ”…til ulempe eller virke skæmmende i forhold til omgivelserne…” jf. § 6d stk. 2.

Større byggerier

Kommunen har en vidtgående skønsmæssig kompetence når det gælder godkendelse af større og særlige byggerier nemlig (jf. § 11):

  • Bygninger såvel som større lokaler til forretninger, kontorer, industri, værksteder og lager,
  • Husbåde og flydende konstruktioner, der anvendes til beboelse, erhverv eller lignende formål,
  • kirker, teatre, hoteller, sygehuse, fængsler og kaserner, bygninger for undervisnings-, udstillings- eller forlystelsesformål samt i det hele bygninger eller større lokaler, hvori mange mennesker samles.

Terrænændringer

Man må ikke uhæmmet foretage terrænændringer i bebyggede områder jf. § 13 hvor der står:
"I bebyggede områder kan kommunalbestyrelsen påbyde ændring af en foretagen regulering af en grunds naturlige terræn ved afgravning, påfyldning eller på anden måde, såfremt terrænreguleringen efter kommunalbestyrelsens skøn er til ulempe for de omliggende grunde. Dette gælder, uanset om lovens bestemmelser i øvrigt kommer til anvendelse ved det pågældende arbejde."

Advokatbistand

De fleste afgørelser er lovlige, men der er dog også en del juridiske vildskud, og det koster ikke noget at ringe og spørge, om der er noget jeg kan hjælpe med.

Kontakt mig gerne med spørgsmål om byggeregler

Aktuelle artikler

Hjælp! - Min nabo bygger

Hvad nu?!

 Konflikter mellem naboer kan være særligt belastende netop fordi man er naboer og dermed ofte løber ind i hinanden. Godt naboskab er derfor en værdifuld ting

Læs mere

1. Dine cookie settings
Funktionelle cookies, marketing og tracking
Cookies der giver os mulighed for at analysere webstedets anvendelse, så vi kan måle og forbedre ydelsen, og cookies der bruges af reklameselskaber eller annoncerende selskaber til at slå annoncer op, som er relevante for dine interesser.
 Alle

Nødvendige cookies
Cookies der er nødvendige for sidens funktionalitet.
 Nødvendige


2. Dette website anvender cookies

En cookie er en lille tekst-fil, som vi gemmer på din computer for at kunne holde styr på, hvad der sker under dit besøg og for at kunne genkende computeren.
En cookie indeholder kun tekst, er ikke et program og indeholder ikke virus.

3. Formål med cookies på vores website:
Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere. Cookies hjælper os desuden med at få overblik over dit besøg på hjemmesiden, så vi løbende kan optimere og målrette hjemmesiden til dine behov og interesser. Cookies husker f.eks., hvad du har lagt i en eventuel indkøbskurv, om du tidligere har besøgt siden, om du er logget ind og hvilket sprog og valuta, du gerne vil have vist på hjemmesiden. Vi bruger også cookies til at målrette vores annoncer over for dig på andre hjemmesider. Helt overordnet anvendes cookies således som del af vores service til at vise indhold, der er så relevant som muligt for dig.

4. Sådan sletter eller blokerer du for cookies i din browser
minecookies.org/cookiehandtering


5. Liste over brugte cookies:
NavnFormålUdbyderUdløber

Vi bruger cookies til at tilpasse vores indhold og annoncer, til at vise dig funktioner til sociale medier og til at analysere vores trafik.
Vi deler også oplysninger om din brug af vores website med vores partnere inden for sociale medier, annonceringspartnere og analysepartnere. Få flere oplysninger

OK Læs mere